Условия за употреба

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.eventim.bg, която се оперира и поддържа от „Ивентим.БГ“ ООД.

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЛЕТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.1. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.eventim.bg, са билети за спортни и развлекателни събития, конференции и други организирани мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“). (2) На интернет страницата www.eventim.bg се публикува основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др. (3) Продаваните билети по своята същност представляват ценни книги, които дават право на лицето, което ги държи, да посети съответното събитие.

II. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2. (1) Билетите се продават чрез системата за продажби на „ИВЕНТИМ.БГ“ ООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131448006, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „6-ти септември“ № 58, ет. 1 (по-нататък в Общите условия наричано EVENTIM). (2) При продажбата на билетите EVENTIM действа от името и за сметка на съответния организатор на събитието (вж. Част III по-долу). (3) Адресът на мястото, където EVENTIM осъществява стопанската си дейност, съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1. EVENTIM e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. (4) Данните за контакт на EVENTIM са както следва: интернет страница www.eventim.bg, адрес на електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 / 961 53 70.

III. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯТА. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ОТ ИМЕТО НА КОИТО ДЕЙСТВА EVENTIM

Чл.3. (1) Развлекателните събития, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата www.eventim.bg, се организират от трети лица, различни от продавача на билетите EVENTIM. Тези трети лица, наричани по-долу „Организаторите“, имат задължението да осигурят на държателите на билетите достъп до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието и обещаното качество на развлекателната услуга. (2) Организаторите определят мястото и времето на провеждане на събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени в участниците във фестивали, включително хедлайнери, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени. (2) Ако Организаторът не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако Организаторът отмени събитието, последният по закон е пряко отговорен пред лицата, закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми (вж. Част IX. „Отмяна на събитие. Връщане на платената цена“). (3) Организаторът на събитието възлага на EVENTIM разпространието и продажбата на билетите за съответното събитие, като при продажбата на билетите EVENTIM действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието. (4) Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.eventim.bg, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора е отпечатано на билета за събитието.

IV. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ВАУЧЕРИ

Чл.4. (1) Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата www.eventim.bg клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна. 2) За покупка на билет през интернет страницата www.eventim.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 8 стъпки: Стъпка 1 – Избор на Събитие или спектакъл Стъпка 2 – Избор на билети Стъпка 3 – Логин / Регистрация Стъпка 4 – Попълване на адрес за доставка, ако той е различен от домашния. Стъпки 5 & 6 – Избор на метод на плащане и доставка Стъпка 7 – Преглед на заявката – Потвърждение Стъпка 8 – Покупка (2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от EVENTIM, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път. 3) Подробно описание на всяка от стъпките по ал. 2 клиентите могат да открият на интернет страницата на EVENTIM, в раздел „ПОМОЩ. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ“. (4) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини: 1. Плащане по банков път - при завършване на покупката, клиентът получава имейл от EVENTIM с подробна информация за банковите реквизити на банковата сметка на EVENTIM. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок от 5 работни дни, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката; 2. Задължаването на картата се осъществява в евро и е възможно да има разлика в сумата на плащане поради разлики във валутните курсове. ВАЖНО ИЗИСКВАНЕ: При плащане на билета с кредитна или дебитна карта, билетът трябва да бъде получен лично от картодържателя, направил плащането. В противен случай EVENTIM има право да изиска допълнителни документи и да анулира поръчката, ако тези документи не бъдат предоставени.

(5) При направена поръчка на билет от страна на клиента, EVENTIM резервира за клиента избраните места.

(6) В случай, че цената на билетите не бъде платена по банковата сметка на EVENTIM в срок от 5 работни дни, считано от датата на поръчката, респективно – ако при избран начин на плащане с кредитна или дебитна карта дължимата сума не бъде заплатена, покупката на билета се анулира автоматично, а задължението на EVENTIM да пази за клиента избраните места и да достави/предаде поръчаните билети отпада.

(7) При направена поръчка на билет от страна на клиента чрез интернет страницата www.eventim.bg се начислява автоматично такса за административно обслужване на поръчката в размер на 1,20 лв. за всеки закупен билет, която клиентите заплащат при закупуването на билета. Посочената такса служи и е предназначена да покрие разходите на EVENTIM, свързани с ползването, поддържането и обновяването на електронната система за продажба на билети, оперирана от EVENTIM, както и разходи за човешки ресурс при администрирането и обслужването на онлайн поръчки чрез тази система.

(8) Крайни клиенти, които искат да получат фактура за закупените от тях билети следва да направят изрично такова запитване на следната електронна поща: [email protected].

Чл. 4а. (1) Ваучер за театър, концерт, спортно или културно събитие може да се закупи само през сайта на EVENTIM. (2) Ваучерът може да се замени за избрано събитие от eventim.bg в срок от една календарна година от закупуването му само през сайта на EVENTIM. (3) Ваучер за събитие може да бъде използван при стриктно спазване на следните условия: • Срещу закупен ваучер не може да се получи равностойността му в лева или ресто, в случай, че стойността на избраните билети е по-ниска от тази на ваучера. • Ако стойността на билетите за конкретно събитие надвишава стойността на закупения ваучер, то не може да бъде извършено смесено плащане чрез доплащане с кредитна/дебитна карта или по какъвто и да е друг начин. В този случай за заплащане на една и съща поръчка могат да бъдат използвани два и повече ваучера. • Един ваучер може да бъде използван за заплащане на различни поръчки до изчерпване на стойността му, • Ваучерът е валиден до изтичане на срока от една година от датата на закупуването му. • Ваучерът не може да бъде препродаван. • В случай на отмяна на събитието, за което е осребрен ваучерът, на клиента се възстановява стойността на билета, закупен чрез ваучера. • Нарушаването на тези условия за ползване прави ваучера невалиден.

V. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ

Чл.5. (1) Поръчаните онлайн чрез интернет страницата www.eventim.bg билети могат да бъдат доставени на адрес, посочен от клиента, или да бъдат получени на място в централния офис на EVENTIM или в някоя от партньорските каси в мрежата на EVENTIM при условията на ал. 4 и 5 по-долу. (2) За доставката на билетите EVENTIM използва куриерските услуги на „Спиди“ АД с интернет страница http://www.speedy.bg/. Доставката се заплаща от клиента. (3) Поръчаните билети се доставят в рамките на работната седмица, от 9:00 ч. до 18:00 ч., в срок до 5 работни дни от датата на поръчката, когато избраните начини на плащане са с кредитна/дебитна карта, респективно 5 работни дни, считано от датата, на която дължимото плащане е получено по сметката на EVENTIM – при избрано плащане по банков път. При по-голяма натовареност на EVENTIM или на доставчика срокът на доставка може да бъде и по-голям от срока по предходното изречение, до не повече от 15 работни дни. Почивните дни и официалните празници не са включени в посочените срокове. Ако доставката не бъде извършена в упоменатите срокове, препоръчително е клиентите да се свържат по телефона с EVENTIM, за да бъде проверен статуса на пратката. Проверката се извършва по номера на покупката, посочен в имейла, получен в потвърждение за успешно извършената покупка. (4) Билети, заплатени предварително с кредитна или дебитна карта или по банков път, могат да бъдат получени и на място в централния офис на EVENTIM с адрес гр. София, ул. „6-ти септември" 58, ет. 1, с работно време от 10:00 ч. до 18:00 ч., от понеделник до петък, ако при покупката е бил избран този начин на получаване. (5) При ползване на услугата „Получаване в централния офис на EVENTIM” се начислява автоматично такса от 2 лв., която клиентите заплащат при закупуването на билетите. Това е системна такса за ползване на самата услуга. Тя гарантира местата, които сте си закупили, от деня на покупката до деня на концерта. При ползването на услугата „Получаване на билети от партньорските каси в мрежата на EVENTIM“ се начислява автоматично такса от 2.40 лв., която клиентите заплащат при закупуването на билетите. Аналогично на услугата „Получаване в централния офис на EVENTIM”, таксата за „Получаване на билети от партньорските каси в мрежата на EVENTIM“ служи за гарантиране на местата, които сте си закупили, от деня на покупката до деня на концерта. (6) При получаване на билетите картодържателят, заплатил билетите, съответно наредителят на банковия превод, е задължен да удостовери самоличността си пред служителите на EVENTIM чрез представяне на лична карта.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

Чл.6. (1) Всеки посетител е длъжен да пази своя билет до приключване на събитието. (2) При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на билета. Не се възстановяват суми за откраднати, изгубени или повредени от клиента билети. (3) При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета може да бъдат наказани с предупреждение за напускане на залата. (4) EVENTIM предупреждава, че в общия случай правилниците за вътрешния ред на организаторите забраняват използването на звукозаписни уреди, фотоапарати и видеокамери по време на събитията.

Малолетни и непълнолетни посетители на Събитията

Чл.7. (1) На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва: 1. лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.; 2. лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч. (2) Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите. (3) Клиентите следва да имат предвид, че е възможно отделните Организатори на събитията да поставят специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители. Поради съдържанието на определена продукция нормативен акт може да забранява допускането на лица под определена възраст. При закупуване на билети за непълнолетни посетители, клиентът е длъжен да провери предварително при съответния Организатор дали на събитието се допускат малолетни и/или непълнолетни посетители.

VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

Чл.8. (1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

VIII. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

Чл.9. (1) В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите, и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради отмяната на събитието. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на заплатената развлекателна услуга. (3) Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.eventim.bg, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора е отпечатано на билета за събитието. (3) При продажбата на билетите EVENTIM действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието. EVENTIM няма задължения по отношение на организирането на събитията и тяхното навременно провеждане и не носи отговорност за качеството на предоставената развлекателна услуга. (4) Цената на закупените билети се възстановява от EVENTIM, само когато Организаторът е възложил на EVENTIM да извърши това възстановяване от името и за сметка на самия Организатор и при условия и ред, определени от Организатора. (5) В случай, че Организаторът е възложил на EVENTIM връщането от името на Организатора на платената цена на билетите, възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, определени от Организатора и обявени на интернет страницата на EVENTIM. В тези случаи на клиентите се възстановява сумата, отпечатана на лицевата страна на билета, като възстановяването става по следните начини: 1. Билети, закупени на каса на EVENTIM, се връщат на мястото, откъдето са закупени; 2. Билетите, закупени чрез интернет страницата www.eventim.bg, могат да бъдат върнати на място в централния офис на EVENTIM или дистанционно – чрез изпращане на билета по куриер до адреса на управление на ЕVENTIM, в който случай клиентът трябва да предостави на EVENTIM номер на банкова сметка, по която да му бъде преведена цената на билета. (6) При отказ от страна на Организатора да възстанови сумите, платени за билетите, клиентите могат да отправят исканията си за възстановяване на платената цена директно към Организатора на неговия адрес на управление, посочен в описанието на събитието, или да подадат жалба срещу Организатора пред компетентните държавни органи.

(7) В случай на закупени билети онлайн чрез интернет страницата www.eventim.bg, не подлежат на връщане заплатените от крайни клиенти: разходи за доставката на билетите чрез използването на куриерски услуги чрез външен доставчик (чл. 5, ал. 2), такса за административно обслужване на поръчката (чл. 4, ал. 7) и такси за ползването на услугите „Получаване на билети от партньорските каси в мрежата на EVENTIM“ и „Получаване на билети от партньорските каси в мрежата на EVENTIM“ (чл. 5, ал. 5), тъй като посочените разходи са били начислени за услуги, които са били вече извършени във връзка със закупуването и доставката на билетите и са независими от конкретното организирано събитие.

IX. СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

Чл.10. С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие при предаване на събитието по телевизията да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.11. (1) EVENTIM с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. (2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие EVENTIM да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

XII. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 12. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии. (2) За улеснение на достъпа до алтернативно решаване на спорове онлайн, на www.eventim.bg е публикуван линк към платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове /озаглавен "Онлайн решаване на спорове"/.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. (1) EVENTIM не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени на място, различно от интернет страницата и касите на EVENTIM и партньорските каси в мрежата на EVENTIM. В тази връзка EVENTIM съветва клиентите си да купуват билетите си само от оторизираните с права каси или посредством интернет страницата www.eventim.bg. При никакви условия от клиентите не може да бъде изисквана по-висока цена от сумата, посочената на лицевата страна на билета. (2) EVENTIM предупреждава, че при провеждане на концерти поради силата на звука съществува опасност от слухови или други здравословни увреждания. Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между EVENTIM и клиента чрез поръчката на билети чрез интернет страницата www.eventim.bg.

EVENTIM ВИ ЖЕЛАЕ ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!

ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНИ НА 27.03.2024 г.